ನಿಯಮಾವಳಿ


  • Connector.

    10 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.

  • Connector.

    ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ 'ಪದಿನೆಟ್ಟಾಂಪಡಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮೆಟ್ಟ ಬಾರದು.