ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬಾಧಿತರಾದವರು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಡದಿರಬೇಕು.